• Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej budynku hali magazynowej. Waga konstrukcji 21,9 t.
 • Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej budynku hali magazynowej. Waga konstrukcji 25,9 t.
 • Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej budynku hali magazynowej. Waga konstrukcji 39,6 t.
 • Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej budynku hali magazynowej. Waga konstrukcji 53,3t.
 • Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej budynku hali magazynowej. Waga konstrukcji 44,9t.
 • Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej budynku hali magazynowej. Waga konstrukcji 45,5t.

Przed przystąpieniem do budowy swojego wymarzonego domu konieczne jest uzyskanie pozwolenie na budowę. Aby uzyskać taki dokument, należy sporządzić projekt budowlany, spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formu projektu budowlanego. W związku z tym, po zakupie projektu typowego, który nie jest projektem budowlanym, a tylko jego częścią, zachodzi konieczność wykonania jego adaptacji, polegającej na:

- dostosowaniu projektu do indywidualnych warunków panujących w danej lokalizacji; w procesie tym weryfikacji podlegają:

 • przyjęte w projekcie typowym obciążenia działające na elementy konstrukcyjne,
 • warunki posadowienia budynku,
 • możliwość podłaczenia budynku do sieci infrastruktury technicznej,

- wykonaniu projektu zagospodarowania działki/terenu, w którym definiowana jest lokalizacja projektowanego budynku i elementów infrastruktury technicznej na działce,

- skompletowaniu dokumentacji formalo - prawnej i opracowań uzupełniających, w skład których wchodzą przeważnie:

 • mapa do celów projektowych,
 • decyza o warunkach zabudowy (jeżeli na terenie, na którym leży dana działka, nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),
 • badania geotechniczne,
 • warunki techniczne przyłączenia do sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej,
 • zgoda na połączenie komunikacyjne działki z drogą publiczną,
 • opinia Zespołu Uzgodniania Dokumentacji Projektowej,
 • opnia konserwatora zabytków.

Kompletny projekt budowlany podlega weryfikacji w starostwie powiatowym właściwym dla miejsca inwestycji, w efekcie czego wydawana jest decyzja zezwalająca na budowę projektowanego budynku. W zakres projektu budynku można włączyć pozostałe, wymagane przepisami prawa opracowania projektowe:

 • przyłącza do sieci wodociągowej,
 • przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej,
 • przyłącza do sieci kanalizacji deszczowej,
 • przyłącza do sieci gazowej,
 • przyłącza do sieci elektroenergetycznej,
 • zjazdu indywidualnego z drogi publicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.